Granite City senior receives $20,000 U of I scholarship

by