Illinois Walmart employees to receive $7 million in cash bonuses